unit_connection: 207720

This data as json

id section_type name_fi www_fi phone contact_person unit www www_sv name_sv name_en www_en name
207720 SOCIAL_MEDIA_LINK Kallion kirkko Facebookissa https://www.facebook.com/kallionkirkko     43114   https://www.facebook.com/kallionkirkko Facebook Facebook https://www.facebook.com/kallionkirkko